شوروم آرتِ لوکس

نور یک ابزار بیان معماریست که علاوه بر آن بر سایر ابزارهای معمارانه نیز تاثیرگذار است. سناریویی که معمار برای نور مطلوب ساختمان خود در روز و شب در نظر می گیرد در پیدایش حال و هوای کلی حاکم در بنا نقش دارد و کالبد روحی بنا را شکل می دهد.

معمار: ایمان امین لاری
شوروم مرکزی آرتِ لوکس

Lighthing