لاین نوری | روکار

چراغ های خطی در واقع چراغ های LED هستند که نوری پیوسته و یکپارچه را ایجاد می کنند و می توانند متناسب با ساختار محیط به کار برده شوند. سادگی در فرم تولید چراغ های خطی، قابلیت استفاده از این محصول را در پروژ ه هایی با رویکرد ساده گرایانه و مدرن فراهم ساخته و سبب شده است علاوه بر کارایی در تامین نور کافی محیط، به عنوان یک المان معماری نیز کاربری داشته باشد.