نمایشگاه ILLUMINOTRONICA

این نمایشگاه بین المللی که تاکنون بر روی اتحاد بین نور و الکترونیک متمرکز شده است. در این نمایشگاه انواع تجهیزات نوری که با علم و نوآوری های فناوری و تکنولوژی اقدام شده اند به نمایش گذاشته می شود. این نمایشگاه با همکاری و حمایت Assodel، Associazione Distretti Elettronica  ایتالیا، مرجع اصلی صنعت الکترونیک ایتالیا برگزار می شود .

128