Light Cornice | 3939H


آرتِ لوکس
هنر ما روشنایی بخشی است

سادگی در فرم تولید چراغ های خطی، قابلیت استفاده از این محصول را در پروژ ه هایی با رویکرد ساده گرایانه و مدرن فراهم ساخته است.

آرتِ لوکس
Light Cornice | 3939H
طول: یک تکه تا دو متر
عرض: 38.7 میلی متر
ارتفاع: 38.7 میلی متر