Linear Light | A7532


آرتِ لوکس
هنر ما روشنایی بخشی است

سادگی در فرم تولید چراغ های خطی، قابلیت استفاده از این محصول را در پروژ ه هایی با رویکرد ساده گرایانه و مدرن فراهم ساخته است.

آرتِ لوکس
Linear Light | A7532
طول: سفارشی
عرض: 75 میلی متر
ارتفاع: 32 میلی متر