Optical Regal | R14


آرتِ لوکس
هنر ما روشنایی بخشی است

سادگی در فرم تولید چراغ های خطی، قابلیت استفاده از این محصول را در پروژ ه هایی با رویکرد ساده گرایانه و مدرن فراهم ساخته است.

آرتِ لوکس
Optical Regal | R14
طول: سفارشی
عرض: 29.77 میلی متر
ارتفاع: 14.5 میلی متر