نورپردازی واحد مسکونی

اجسام تنها در مرزهای روشنایی و تاریکی است که معنی پیدا می کنند و شکل خود را بدست آورده و نشان می دهند، روابط داخلی شان کشف می شود و مانند حلقه های زنجیر تا بیکران بهم متصل می شوند. در خلق یک محصول معماری، هیچگاه نمی توان نور را نادیده گرفت.

معمار: ایمان امین لاری
نورپردازی: آرتِ لوکس

COMPLE