Linear Light | 1602


آرتِ لوکس
هنر ما روشنایی بخشی است

سادگی در فرم تولید چراغ های خطی، قابلیت استفاده از این محصول را در پروژ ه هایی با رویکرد ساده گرایانه و مدرن فراهم ساخته است.

آرتِ لوکس
Linear Light | 1602
طول: یک تکه تا دو متر
عرض: 20 میلی متر
ارتفاع: 20 میلی متر