Linear Light | 3535A


آرتِ لوکس
هنر ما روشنایی بخشی است

سادگی در فرم تولید چراغ های خطی، قابلیت استفاده از این محصول را در پروژ ه هایی با رویکرد ساده گرایانه و مدرن فراهم ساخته است.

آرتِ لوکس
Linear Light | 3535A
طول: یک تکه تا دو متر
عرض: 35 میلی متر
ارتفاع: 35 میلی متر