Linear Light | 1612H


آرتِ لوکس
هنر ما روشنایی بخشی است

سادگی در فرم تولید چراغ های خطی، قابلیت استفاده از این محصول را در پروژ ه هایی با رویکرد ساده گرایانه و مدرن فراهم ساخته است.

آرتِ لوکس
Linear Light | 1612H
طول: یک تکه تا دو متر
عرض: 15.7 میلی متر
ارتفاع: 12.2 میلی متر