Light Cornice | 3939M


آرتِ لوکس
هنر ما روشنایی بخشی است

سادگی در فرم تولید چراغ های خطی، قابلیت استفاده از این محصول را در پروژ ه هایی با رویکرد ساده گرایانه و مدرن فراهم ساخته است.

آرتِ لوکس
Light Cornice | 3939M
طول: یک تکه تا  دو متر
عرض: 39.8 میلی متر
ارتفاع: 39.8 میلی متر